Huấn luyện viên
Trần Đức Huân

z5360247083004_a762773ee6b8dda213f2a278f71f8caa

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại TU Bergakademie Freiberg
Giám đốc trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp CSSB
Founder tại Quỹ Kylin Capital

Bài viết liên quan

Huấn luyện viên<br>Hà Thị Giang
Huấn luyện viên
Hà Thị Giang
Huấn luyện viên<br>Jenny Nguyễn
Huấn luyện viên
Jenny Nguyễn
Huấn luyện viên<br>Trần Danh Hoạt
Huấn luyện viên
Trần Danh Hoạt
Huấn luyện viên<br>Đào Thị Thùy Linh
Huấn luyện viên
Đào Thị Thùy Linh